Fisse in Verticale

GP4F

Sollevatore a ventosa ad esecuzione fissa in verticaleÉlévateur à ventouse à exécution fixe en vertical